SLNKO, TO JE ŽIVOT!

12.05.2012 19:50

Médiá nám často vykresľujú slnko tak, akoby bolo úhlavným nepriateľom človeka! Keďže je Národný zväz odborníkov pre soláriá skutočným špecialistom na opaľovanie, považoval za svoju povinnosť podať nám čo možno najkompletnejšiu a najpravdivejšiu správu o vzájomnej prepojenosti medzi kožou, ľudským telom a slnkom. Uverejnil úžasne hrubý spis obsahujúci všetko, čo potrebujete o soláriách vedieť a to najmä vtedy, ak ste jeho prevádzkovateľom. Spis sa dotýka mýtov o vystavovaní sa slnečnému žiareniu či UV lúčom v kabínach, vyvracia predsudky a oboznamuje nás o skutočnom stave vecí.

Naše poďakovanie patrí viceprezidentovi Národného zväzu odborníkov pre soláriá (SNPBC), Dominikovi Baumier za povolenie k publikácii. Informácie, ktoré čitateľom prinášame, nadväzujú na článok z dvojčísla júl / august, v ktorom sme sa venovali dejinám opaľovania. V septembrovom čísle sme Vás oboznámili s priaznivými účinkami vitamínu D. a v poradí treťom, o nič menej zaujímavom článku, nám špecialisti na soláriá a na UV opaľovanie prezradia, či je naozaj potrebné robiť z opaľovania strašiaka.

MEDIÁLNA AFÉRA – LETO 2009

Od 29. júla 2009 sme pomaly nemohli otvoriť časopis či noviny bez toho, aby sa v nich neobjavili alarmujúce správy o tom, aké sú soláriá pre človeka nebezpečné. Tlač ich dokonca prirovnávala k arzénu či dokonca k tabaku!

Informačnú štafetu o škodlivosti opaľovania prebrali noviny po tom, čo sa Medzinárodný ústav pre výskum rakoviny rozhodol zaradiť prístroje umelého opaľovania z triedy «potenciálne karcinogénne» do triedy «karcinogénne». Podľa všetkého sa k tomuto rozhodnutiu dospelo po uverejnení štatistickej analýzy v časopise L’International Journal of Cancer.

Pripomeňme si, že slnečné žiarenie bolo zaradené medzi karcinogénne spúšťače už v roku 1992. Zoznam extrémne nebezpečných faktorov a spúšťačov, ako je napríklad arzén či horčicový plyn, bol doplnený aj o látky, ktoré človeka vystavujú o niečo menej závažnému riziku: patrí sem červené víno, pivo, slaná ryba alebo antikoncepčné tabletky.

 

Aktualizovaný zoznam radiácií, ktoré považujeme za karcinogénne

Augustové číslo vedeckého časopisu The Lancet obsahuje článok s nadpisom «Pohľad na karcinogénne spúšťače; odsek D - žiarenia». Uverejnený dokument nám naznačuje, že v júni 2009 sa za účelom aktualizovania zoznamu karcinogénnych radiácií uskutočnilo stretnutie dvadsiatich vedcov. Z celkového počtu 174 riadkov sa o žiarení v soláriách a umelom opaľovaní písalo na 17-tich riadkoch. 32 riadkov nás oboznamovalo s rizikom, ktoré sa viaže na prirodzené slnečné žiarenie. Tento paragraf hovorí o tom, že väčšie riziko vzniku kožného melanómu hrozí ľuďom do 30 rokov, navštevujúcich zariadenia na umelé opaľovanie. V odseku sa tiež píše o spojitosti medzi opaľovaním v soláriách a rizikom očného melanómu. Práve tieto štúdie dali podnet pracovníkom medzinárodného centra na výskum rakoviny k tomu, aby zaradili umelé UV žiarenie do zoznamu nebezpečných, karcinogénnych žiarení.

Zaujatý vedecký postup

 

Správa, o ktorú sa opiera medzinárodné centrum na výskum rakoviny (správa bola uverejnená už v roku 2006 v magazíne International Journal of Cancer) ukazuje, že ide o kompiláciu viacerých článkov medzinárodného charakteru. Avšak len veľmi malé percento z nich sa zaoberá štúdiami vypracovanými v Európe. Žiadna štúdia sa navyše nezaoberá krajinami, ktoré do svojej legislatívy zaradili aj zákony týkajúce sa umelého opaľovania (francúzsky dekrét, predovšetkým číslo 97- 617).

Dokopy sa vypracovalo 24 štúdií. Z nich 3 boli vypracované v Kanade, 1 v Austrálii, 3 v Spojených Štátoch, 5 v Spojenom kráľovstve, 6 v severských krajinách (Švédsko, Nórsko, Dánsko), 2 v Taliansku, 2 v Nemecku a 2 v ostatných krajinách Európy, nevynímajúc Francúzsko (alebo Belgicko a Holandsko, ktoré však nepodliehali nijakej legislatíve o prevádzkovaní solárií).

Fakty, z ktorých sa pri debatách vychádzalo, však nekorešpondujú so súčasným stavom národného trhu:

- 17 až 35 % ľudí, ktorí boli predmetom štúdie, nenosili ochranné slnečné okuliare,

- 16 % zákazníkov solárií navštevovalo tieto zariadenia viac ako stokrát ročne,

- 16 štúdií skúmalo detskú klientelu a dospievajúcu mládež vo veku od 8 do 19 rokov. Takáto štatistická analýza nám predstavuje klientelu poskladanú z 30% švédskych teenagerov, 24% mladých Američanov vo veku od 13 do 19 rokov a 7% malých Angličanov vo veku 8 až 11 rokov, ktorí za posledných 6 mesiacov chodievali do solária. Väčšina štúdií vychádza z pozorovaní a postrehov, ku ktorým sa dospelo v období rokov 1980-2000.

Článok uverejnený v časopise Lancet poukazuje na to, že riziko prepuknutia kožného melanómu je o 75% vyššie v prípade, ak sa pred dovŕšením 30-teho roku vystavujeme nebezpečnému žiareniu. To však nie je všetko! Štúdia tiež prináša zistenia o tom, že u ľudí, ktorí sa vystavovali umelému žiareniu v soláriách, (vek, v ktorom začali soláriá navštevovať, nebol bližšie určený) vzrástlo riziko len o 15%. Okrem iného sa táto štúdia opiera o pochybné metódy. Aj samotní autori štúdie si uvedomujú, že pri výskumoch nezohľadnili dôležité faktory akými sú napríklad vystavovanie sa prirodzenému slnečnému žiareniu a fototyp u jednotlivcov. Aj keby bola táto štúdia nespochybniteľná a správna, potrebujeme pochopiť, čo znamená 75%-tné zvýšenie rizika. Pokiaľ zvýšenie vyjadrujeme v percentách, riziko sa môže zdať veľmi vysoké. Avšak v prípade, ak pôvodné riziko dosahuje veľmi malé hodnoty, v konečnom dôsledku môžeme dospieť k stále nízkym hodnotám. Uveďme si príklad: za rok čelíme 0,013% riziku automobilovej nehody. Ak sa toto riziko zvýši o 75%, dostaneme hodnotu 0,023 % čo je pomer 1: 4 500 (tieto údaje sú výsledkom 10-ročnej práce, poskytol ich národný Zväz dermatológov-venerológov počas dňa prevencie a zisťovania rakoviny kože). Bilancia bola nasledovná: od roku 1998 sa akcie zúčastnilo 240 000 pacientov, pričom sa odhalilo 350 melanómov. Koľko z týchto pacientov bolo horlivými návštevníkmi solárií?

Čo v skutočnosti poškodzuje pokožku dospievajúcich ľudí

Zatiaľ čo sa po uverejnení štúdie médiá dožadovali zákazu solárií pre mladých do veku 18 rokov (vo Francúzsku vstúpil tento zákaz do platnosti v roku 1997), len veľmi malá pozornosť bola venovaná hrozivým výsledkom, ktorý so sebou priniesol prieskum zameraný na nerozvážne správanie mladých ľudí na pláži. Jeden belgický prieskum nám poodhaľuje viaceré nové skutočnosti.

V Belgicku, v krajine kde sa soláriá tešia veľkej návštevnosti, je počet pravidelných návštevníkov solárií (aspoň 1 raz za mesiac) vo veku 13 a 16 je len nepatrný: 2,9 % opýtaných, žijúcich v stredných a veľkých mestách. Uvádza to výskum Inštitútu zameraný na dospievajúcu mládež. Toto percento narastá až u mladých vo veku 17 až 18 rokov (15,7 %). Vieme už, že pokožka dospievajúcich je citlivejšia (menej filtrujúca) až do veku 15 rokov.

Podľa ďalšieho prieskumu, ktorý bol vykonaný v Belgicku na vzorke 600 dospievajúcich ľudí, 70 % mladých (14-18 rokov) sa vystavuje slnečnému žiareniu v čase, keď je slnko najsilnejšie, pričom ich pobyt na slnku netrvá menej ako 3 hodiny. Práve takáto 3-hodinová expozícia sa približuje hodnotám 10-tich opaľovaní v

soláriu! Okolo 60 % opýtaných dostalo v minulom roku aspoň 1-krát úpal, kým

26,5 % populácie ho mala 2 alebo viackrát. Štatistiky týkajúce sa popálenín v soláriách bohužiaľ nemáme. Avšak podľa veľmi opatrných odhadov by sa v belgických soláriách mala hodnota koeficientu pohybovať pod hranicou 1%. Bilancia: v porovnaní s počtom mladých «spálených» na slnku, je počet dospievajúcich, ktorí majú poškodenú kožu následkom opaľovania v soláriu celkom zanedbateľný, a to predovšetkým vďaka modernej technológii, ktorou sú soláriá vybavené, a vďaka postupu, ktorý zohľadňuje potreby každého jedného zákazníka

Výsledok celosvetovej štúdie, ktorý predložilo medzinárodné centrum na výskum rakoviny (CIRC) prezrádza: «Preštudované skutočnosti nás vedú k presvedčeniu, že existuje spojitosť medzi  rizikom vzniku melanómu a žiarením v prípade, ak sa mu človek vystavuje pred tridsiatkou. Tento názor je veľmi subjektívny a len nové štúdie nám budú môcť priniesť odpovede na nezodpovedané otázky a pomôžu nám tak dospieť k definitívnym záverom. Dozorným orgánom preto navrhujeme, aby neplnoletým občanom obmedzili prístup do solárií a aby zvýšili osvetu medzi mladými dospelými ľuďmi.»

 

Medzinárodné centrum na výskum rakoviny a vitamín D: spor uprostred vedeckej komunity.

Špecialisti nesúhlasia s výsledkom štúdií, o ktoré sa opiera CIRC a jeho následné rozhodnutia ostro kritizujú.

Vedci a experti z celého sveta reagovali prekvapene na rozhodnutie z 30. júla, keď bolo žiarenie zaradené do prvej skupiny a dostalo nálepku «karcinogénne pre človeka». Toto rozhodnutie sa opiera o hodnotiacu správu, ktorej účelom bolo zistiť, akú úlohu zohráva vitamín D a UVB žiarenie v prevencii proti rakovine kože. Túto štúdiu ostatní vedci neuznávajú: kritizujú vyhodnocovanie výsledkov, ktoré je podľa nich chybné a nedôveryhodné. Štúdia vraj stojí na mylných záveroch.

A to je dôvod, prečo William B. Grant a Michael F. Holick, dvaja svetovo uznávaní špecialisti, ktorí sa venujú vitamínu D, ostro napadli a kritizovali správu medzinárodného centra pre výskum rakoviny.

V článkoch, pod ktoré sa autorsky podpísali v odbornom časopise Dermato-Endoctrinology, Grant a Holick poukazujú na nevyváženú zostavu pracovníkov medzinárodného centra pre výskum rakoviny, ktorí sú za predloženú správu a za jej mylné závery zodpovední. Podľa Ad Brand, hovorcu skupiny du Sunlight Research Forum (SRF), ktorý reagoval na názory oboch vedcov «je táto kritika dôležitá o to viac, že výsledky skupiny CIRC slúžia ako podklad pri rozhodovaní v oblasti zdravotnej politiky, tak ako je tomu v prípade zaradenia UV-lúčov a žiarenia v soláriách do skupiny číslo 1, čiže medzi karcinogény».

V publikovaných článkoch časopisu Dermato-Endoctrinology, Grant a Holick vysvetľujú, že výskumná skupina CIRC (medzinárodné centrum pre výskum rakoviny) je zložená v pomere 4:1 z vedcov, ktorí zastávajú skeptické stanovisko voči vitamínu D. William B. Grant vo svojej správe detailne komentuje analýzy, z ktorých CIRC vychádza. Podľa neho sú mylné. Aj Michael F. Holick poukazuje na veľké nedostatky pri vyhodnocovaní údajov. Medzinárodné centrum pre výskum rakoviny vychádza z nepreukázateľných a nehodnoverných záverov. Správa centra musí predložiť všestranné vyhodnotenie a musí brať do úvahy dôkazy o vplyve vitamínu D na zníženie rizika rakoviny, analýza nemôže odignorovať zoznam s 1 368 referenciami. Naopak, Grant vo svojej publikácii upozorňuje na to, že len 2 zo 7 nich záverov pochádzajúcich zo správy medzinárodného centra CIRC korešpondujú s údajmi zo zoznamu referencií. Podľa Granta «ak by sme brali do úvahy prínos vitamínu D a pozitívny vplyv kalcia na prevenciu proti rakovine, závery predloženej správy by boli oveľa miernejšie a pozitívnejšie ako výsledky s ktorými prišli vedci».

 

Závery pracovníkov CIRC sa Francúzska netýkajú

Pracovníci medzinárodného centra pre výskum rakoviny nás oboznamujú so stavom vecí v celosvetovom meradle. Tak ako tomu býva pri výskumoch na medzinárodnej úrovni, výsledkom je potrebné pripísať koeficienty v závislosti od údajov získaných v tej-ktorej krajine.

Pokiaľ ide o územie Francúzska, radi by sme sa odvolali na podrobnú štúdiu, ktorá bola zrealizovaná v roku 2005 Francúzskou agentúrou pre ochranu environmentálneho zdravia (L´AFSSE ) a Národným Inštitútom pre zdravotný dohľad (INVS). Táto práca je dokumentovaná a zohľadňuje situáciu vo Francúzsku. Zároveň upresňuje, že úrady pre ochranu zdravia by mohli:

- stiahnuť z obehu reklamy, ktoré hlásajú priaznivý vplyv solárií a opaľovania na zdravie človeka,

- ubezpečiť sa o tom, či prevádzkari poskytujú adekvátne a pravdivé informácie,

- sledovať populáciu, ktorá prekročí 18 rokov

- ubezpečiť sa o tom, či je ochrana očí efektívna.

 

Pripomeňme si, že práve snaha o prevenciu verejného zdravia bola hnacím motorom pri príprave francúzskej legislatívy. Dekrét 97-617 z 30. mája 1997 a doplňujúce texty zákona upresňujú okrem iného aj nasledovné body:

- Každú reklamu týkajúcu sa solárnych zariadení určených na opaľovanie musí sprevádzať upozornenie na možné kožné a očné riziká.

- V nijakom prípade nemôžu reklamy propagovať blahodarné účinky na zdravie.

- Soláriá a opaľovacie kabíny môžu byť verejnosti sprístupnené len vtedy, ak dohľad zabezpečuje kvalifikovaný personál.

- Každé solárium musí prikročiť k vyveseniu informačného oznamu týkajúceho sa kontraindikácií.

- Disponovanie s opaľovacími prístrojmi a ich predaj mladistvým do 18 rokov je zakázaný.

- Nosenie ochranných slnečných okuliarov je povinné.

 

STANOVISKO PREVÁDZKAROV SOLÁRIÍ VO FRANCÚZSKU

Skupina SNPBC je členom l’European Sunlight Association (ESA) a svoje miesto má v medzinárodných komisiách pre žiarenie a opaľovanie v soláriu. Má právomoc vyvodzovať dôsledky z najnovších  zistení a záverov, ku ktorým sa dopracovali špecialisti.

 

Oznámenie medzinárodného centra pre výskum rakoviny (CIRC) sa francúzskych solárií netýka

Národný zväz odborníkov pre soláriá poukazuje na to, že analýza vedcov CIRC nemá dopad na opaľovanie v soláriách vo Francúzsku.

Skupina medzinárodného centra pre výskum rakoviny vydala do obehu závery, ktoré sa opierajú o globálnu štatistickú analýzu. Táto analýza síce berie do úvahy rôzne typy kože, ale neberie ohľad na existujúce právne predpisy v jednotlivých krajinách. Tie upravujú prevádzkovanie solárií v každej krajine ináč.

Pripomeňme si, že osoby s jasným typom pokožky, teda fototypom č. 1, nemôžu využívať služby solárií.

Ak v rámci štatistickej analýzy CIRC vynecháme zo skúmanej vzorky populácie ľudí s jasným typom pokožky, nebudeme môcť hovoriť o ŽIADNOM zvýšení rizika. Z oznamu CIRC nemožno vyvodiť na území Francúzska nijaké dôsledky, krajina totiž podlieha špeciálnym právnym predpisom. Výsledky štúdie sa vzťahujú predovšetkým na krajiny, kde je bezpečnosť a prevádzkovanie solárií menej bezpečná a na menej vyspelej úrovni.

Štúdia by preto nemala slúžiť ako strašiak pre francúzskych spotrebiteľov.

 

SNPBC a jej argumenty proti nedávnej mediálnej kauze.

Do skupiny č. 1 s názvom karcinogénne faktory sa zaraďuje aj arzén, slaná ryba, antikoncepcia, plutónium, červené víno a horčicový plyn. Výskumníci medzinárodného centra pre výskum rakoviny nevarovali verejnosť pred tým, že aj obľúbené červené bordeaux je rovnako toxické ako cigareta či arzén. Prečo? Pretože by to bolo smiešne.

A predsa: v posledných týždňoch sa médiá uberali práve týmto smerom! Za následok to malo početné stĺpce v novinách a alarmujúce správy v rádiu a v televízii.

Žiadnemu vedcovi sa doteraz nepodarilo priniesť dôkazy o tom, že by expozícia UV lúčom predstavovala pre našu pokožku vážne riziko. Zosumarizované poznatky, ktoré máme  k dispozícii, nepotvrdzujú prepojenosť medzi opaľovacími zariadeniami a zvýšeným výskytom melanómu. Vzájomnú prepojenosť sa nepodarilo dokázať až osemnástim z 22 epidemiologických štúdií, ktoré sa otázkou žiarenia a melanómov zaoberali. Dokonca ani najväčšia, nedávno zrealizovaná štúdia, nevie prepojenosť jednoznačne podložiť. Ostatné štyri výskumy nebrali do úvahy fototyp kože a vystavovanie sa prirodzenému slnečnému žiareniu.

Čo by mala verejnosť vedieť, je to, že opakované spálenia môžu byť nebezpečné: a to je dôvod, prečo sa UV žiarenie (prirodzené, ale aj umelé) zaraďuje medzi karcinogénne faktory.

 

Politika Zdravotníctva a úbytok vitamínu D

Špecialisti čoraz viac spochybňujú politiku Ministerstva zdravotníctva vo veci prevencie proti opaľovaniu. Práve tá je do istej miery zodpovedná za citeľný úbytok vitamínu D. Experti sa dovolávajú prehodnotenia politiky v zdravotníctve práve z dôvodu životnej dôležitosti vitamínu D pre ľudský organizmus.

Aktuálna politika prevencie musí byť nutne pozmenená. Výskumné pracovisko doktora Véronique Bataille, ktorý je špecialistom na melanómy, sa nachádza v Londýne. Vo svojej štúdii z roku 2009 zameranej na účinky UV žiarenia na území Spojeného kráľovstva dokázal, že ak mnohí špecialisti zo sveta dermatológie volajú na poplach, je to preto, že politikou zdravotníctva došlo u ľudí k citeľnému úbytku vitamínu D. Spôsobuje to nedostatočné vystavovanie sa UV žiareniu. Vitamín D, ktorý sa nazýva aj vitamín zo slnka, vzniká v organizme ako odpoveď na prirodzene dopadajúce UV lúče. Organizmu sa pomáha chrániť pred rakovinou a ako sa zdá, má vplyv na prevenciu pred chorobami kostí ako je napríklad osteoporóza alebo autoimúnnymi ochoreniami, medzi ktoré patrí astma, cukrovka, Parkinsonova choroba, kardio-vaskulárne ochorenia či skleróza.

 

Doktor Véronique Bataille, dermatológ a odborník na melanómy, vedúci tejto štúdie prezrádza:

- «Vynaložili sme neskutočne veľa úsilia na to, aby sme ľuďom vysvetlili, že vystavovanie sa UV slnečnému žiareniu má neblahé účinky na ich zdravie. Mnoho ľudí sa dnes preto pred slnkom schováva, pristupuje sa k radikálnej prevencii a počas celého roka siaha po ochranných faktoroch číslo 15.»

- «Človek potrebuje slnko, aby mohol byť zdravý.»

- «Môže byť nebezpečné, ak ľudia prikročia k prevencii tak, že sa budú slnku celkom vyhýbať. Prevencia by mala zohľadňovať nielen rôzne druhy pokožky, ale aj geografickú polohu a bohatosť slnečného žiarenia jednotlivých krajín. »

Severne od 35. rovnobežky –zemepisná šírka Los Angeles», sú zimné UV lúče nedostatočné pre tvorbu vitamínu D. To je dôvod, prečo profesor Holic, dermatológ a vedec svetového renomé, hlása, aby si ľudia robili zásobu tohto vitamínu na zimné obdobie tak, že sa budú počas celého leta pravidelne vystavovať slnečnému žiareniu.

Rovnaké zistenia platia aj pre Európu: Los Angeles sa nachádza na rovnakej rovnobežke ako Madrid.

Mimochodom, niektorí odborníci nevychádzajú z údivu: kladú si otázku, ako mohli pracovníci medzinárodného centra CIRC zanedbať nasledovné fakty:

- Melanóm sa vyskytuje častejšie u ľudí pracujúcich v interiéri ako u tých, ktorí sa pohybujú na slnku. Aj z tohto dôvodu nemôže byť súvislosť medzi melanómom a slnečným žiarením jasne potvrdená. Ak by bol vzťah medzi príčinou a dôsledkom taký jasný, ľudia pracujúci v exteriéri by boli melanómom postihnutí oveľa častejšie ako ľudia pracujúci v interiéri.

-Najčastejšie sa s melanómom stretávame na tých partiách tela, ktoré nebývajú vystavené slnečnému žiareniu. Vzťah medzi príčinou (slnkom) a dôsledkom (melanómom) je opäť nepreukázateľný. V opačnom prípade by sa nádory kože zjavovali na častiach tela, ktoré sú najviac vystavované slnečnému žiareniu.

Preto sa mnohí špecialisti (nevynímajúc niektoré národné komory dermatológov) dovolávajú toho, aby sme sa slnku vystavovali síce s mierou, ale každý deň.

Vo Francúzsku zaujímal Národný zväz dermatológov-venerológov v tejto veci vždy extrémne stanovisko. To však ešte neznamená, že všetci francúzski dermatológovia sú extrémisti: časť dermatológov sa prikláňa k menej kategorickým tvrdeniam: «často zabúdame poznamenať, že UV žiarenie je pre život nevyhnuté, ako aj to, že bez neho umierame.» Dermatológ Jean-Marc Bresson uvádza v jednej publikácii, ktorá vyšla v časopise l’Est Éclair 16. augusta 2009 tento paradox: «Náš spôsob života sa značne zmenil, náš život sa odohráva predovšetkým v uzavretých priestoroch a naša koža prichádza do styku so slnkom oveľa menej ako kedysi, opaľovanie v soláriách je opodstatnené, pomáha nám totiž nadobudnúť stratenú rovnováhu ohľadom UV lúčov». Lekár však upozorňuje na to, že opaľovanie v soláriách musí byť uvážené, «Vždy sa nájdu aj extrémne prípady, kedy konštatujeme závislosť od solárií. Tu nepomôže nič, len opäť naštartovať zdravý rozum».

 

Soláriá vo Francúzsku: najprísnejšie právne nariadenia na svete

Francúzsko sa vo veci opaľovania v soláriách riadi extrémne prísnymi predpismi, čomu sa profesionáli na opaľovanie len tešia!

Takéto nariadenia pomohli zažehnať riziká a možné zdravotné problémy súvisiace s opaľovaním.

Predpisy sa okrem iného dotýkajú aj nasledovných bodov:

-nariaďujú prístroje s filtrovaným žiarením a obmedzeným príkonom, aby sa tak predišlo akémukoľvek poškodeniu kožných buniek,

- zakazujú soláriá mladistvým (ktorí majú náchylnú pokožku),

- definujú postupy a pravidlá používania zariadení na opaľovanie,

- regulujú maximálne povolené žiarenie na meter štvorcový (15 Kj/m2, či 33 až 60 sedení za rok v závislosti od typu pokožky a trvania expozície).

Tieto predpisy však nie sú spravodlivé: nariaďujú síce informovať o nebezpečenstvách UV žiarenia ale ich vlastníkom či prevádzkarom zakazujú hovoriť o priaznivých účinkoch UV lúčov na zdravie človeka. (pritom ide o vedecky preukázané priaznivé účinky). Pred verejnosťou sa tak utajuje časť informácií a obmedzuje sa sloboda prejavu prevádzkarov.

 

Kabínové opaľovanie: regulovaná expozícia UV lúčom za účelom získania optimálnej hladiny vitamínu D počas celého roka.

Opaľovanie v kabínach, ktoré bolo vyvinuté špecialistami, je najbezpečnejším spôsobom ako docieliť opálenie. V každom ročnom období nám pomáha udržiavať v tele adekvátnu koncentráciu vitamínu D.

Soláriách nám umožňujú «chytať bronz» podľa tempa, ktoré si sami zvolíme. Prirodzené opaľovanie vystavuje naše telo rozličným hladinám UV žiarenia v závislosti od pohybu slnka na oblohe a od miesta kde sa opaľujeme, v závislosti od mesiaca v roku či ďalších iných faktorov. Soláriá nám umožňujú zvoliť si program opaľovania, ktorý zohľadní náš typ pokožky a používaný materiál. Takýmto spôsobom sa môžeme vyhnúť akémukoľvek nebezpečenstvu spálenia či úpalu.

Bolo medicínsky a vedecky dokázané, že prehnané vystavovanie sa UV lúčom (a teda úpal) je faktor, ktorý zvyšuje riziko výskytu kožnej rakoviny, a to predovšetkým vtedy, ak k úpalom dôjde ešte počas detstva (týka sa to najmä detí so svetlou pokožkou). Používanie opaľovacích kabín je bezpečné, opaľovanie je kontrolovateľné a úpalom sa vyhýbame.

Soláriá a špeciálne opaľovacie centrá sú o prevencii proti úpalom a potrebnom preventívnom ošetrení dokonale informované. Opaľovanie v soláriu nám dáva možnosť využiť priaznivé účinky kontrolovaným vystavovaním sa UV lúčom, uľahčuje syntézu vitamínu D a to počas celého roka, dokonca aj počas zimných mesiacov, kedy je slnečné žiarenie nedostatočné.

 

Pokračovanie nabudúce

 

Doc. Triumph.